Lühiandmeid Velise valla põllumajanduse kohta 1919. a:

- kultuurkarjamaa pind oli kogupinnast 1936. aastal Velisel 0,5% ja Vigala vallas 0,8%
- paremini majandatud talud olid A. Johnsoni Salumäe ja M. Gildemanni Hendriku
- 100 töötava perekonnaliikme kohta oli Velisel 14,7 ja Vigalas 23,1 palgalist inimest
- vald oli põlluheina, teravilja ja linakasvatuse intensiivne piirkond Läänemaa kaguosas. Põllumaa osakaal oli 36,8%
- võlakoormis oli maakonna talunditest vallas väikseim, 1930-35 sundoksjonitele määratud talundite osakaal oli 0,5%, Vigalas ol see arv 1,9%

Velise valla suuruse, elanike arvu, mõisade ja talukohtade ja tööstuse ettevõtete arvu ja hindamise arvu kohta kuni 1. aprill 1919. a

ORKA
Fond 1831
Nimistu 1
Sü 1494

Leht 20

Inventar

Lihtsad harkadrad
376
Ühesahalised adrad
375
Mitmesahalised adrad
68
Äkked
557
Randaaläkked
5
Vedruäkked
153
Kultivaatorid
8
Rõngasrullid
3
Laialtkülvimasimad
2
Reaskülvimasinad
3
Heinaniitjad
55
Viljaniitjad
17
Hobuserehad
25
Aururehepeksu garnituurid
4
Hobujõul rehepeksu garnituurid
35
Tuulamise masinad
12
Sorteerijad
2
Ühehobuse vankrid
525
Mitmehobuse vankrid
10
Koorelahutajad
108
Võimasinad
28
Turbapurustajad
1

Loomad

Hobused

Tööhobused 2,5 aastat ja vanemad
Täkud 6
Märad 58
Ruunad 79
Kokku 143

Sälud 1-2,5 aastased
Täkud 4
Märad 7
Ruunad 2
Kokku 13

Varsad kuni 1 aasta
Täkud 4
Märad 3
Ruunad 1
Kokku 8

Hobuseid kokku 164

Veised

Pullloomad
Pullid üle 2,5 aastased 32
Noorpullid 2 kuud 53
Pullvasikad 40
Härjad aastased 34
Noorhärjad kuni 2,4 aastased 6
Pulloomad kokku 165

Lehmloomad
Lehmad 255
Kandjad mullikad 36
Noorkari 77
Lehmvasikad 155
Lehmloomad kokku 523

Lambad

Üle 1 aasta vanused
Jäärad 33
Oinad 22
Uted 222

Alla 1 aasta vanused
Jäärad 108
Oinad 62
Uted 167

Lambaid kokku 614

Sead

Sead üle 6 kuu 82
Põrsad kuni 6 kuud 122

Sead kokku 204

Kanu kokku 228
Pardid kokku 30
Haned kokku 2
Mesipuid kokku 6

Külvipind

Kultuur
Tiinu
Ruutsülda
Talirukis
237
24
Talinisu
36
67
Suvenisu
2
67
Oder
302
47
Kartul
76
50
Kaer
268
83
Segavili
177
8
Põlluhein
459
33
Lina
86
83
Muud
18
67
Kokku külvatud
1729
29
Kesa
371
33
Söödis
133
83
Kokku
2234
45

1 tiin (dessatiin) on 1,09 hektarit
1 ruutsüld on 4,55 ruutmeetrit

Elanikkond

Andmed on taludes elavate inimeste kohta

Täiskasvanud üle 55 aasta vanad
Mehi 236
Naisi 246
Kokku 482

Täiskasvanud 16-55 aastat vanad
Mehi 527
Naisi 576
Kokku 1103

Lapsed 10-16 aastat vanad
Mehi 127
Naisi 138
Kokku 265

Lapsed 3-10 aastat vanad
Mehi 128
Naisi 119
Kokku 247

Lapsed alla 3 aasta vanad
Mehi 45
Naisi 30
Kokku 75

Mehed kokku 1036
Naised kokku 1109

Vallas kokku 2172

Leht 32

Elanike arv 3343
Suurus 16 100 tiinu
sellest:
kõlbulist maad 13 580 tiinu
metsa 2 520 tiinu
mittekõlbulist maad 120 tiinu
Mõisad mis valla juurde käivad:
Velise
Päärdu
Valgu
Nurtu
Nõlva
Mõisadest lahutatud talukohtade arv 304
Tööstusettevõtted:
2 vesiveskit
1 saeveski
1 telliskivi tehas

Teated valla suuruse kohta on ligikaudsed, kuna Velise mõisa rentnikul puuduvad teated, palju sellel mõisal oli kõlbmata maad. Ka Nõlva mõisa kohta puuduvad kindlad andmed.

Andmed Velise valla talundite arvu, suuruse, maakasutuse, loomade ja inventari kohta 1925. aasta põllumajandusliku üleskirjutuse materjalidest

Riigi Statistika Keskbüroo

Üleskirjutus viidi läbi 1925. aasta juulikuus. Välja jäid loendusest põllumajanduslikud ehitised ja tööjõud. Loendus läks maksma kolm miljonit marka.

Võrdluseks on toodud kolme naabervalla, Vigala, Haimre ja Märjamaa, andmed.

Külvipinna jagunemine hektarites

 
Velise
Vigala
Haimre
Märjamaa
Tera- ja kaunvili
Rukis
358
461
350
400
Talinisu
86
52
79
67
Suvinisu
85
208
21
76
Oder
695
600
471
550
Kaer
428
373
193
246
Segavili
545
543
331
555
Tatar, hernes, lääts
17
6
15
18
Põldhein
Seemneks
42
14
8
4
Heinaks
1184
993
498
616
Roheline sööt ja karjamaa
256
491
27
154
Kartul
146
145
119
170
Loomajuurvili
25
28
11
12
Lina
310
446
80
68
Muud viljad
32
7
29
 
Kesa
Mustkesa
781
817
468
605
Muu kesa kokku
8
26
15
10
sellest kartulikesa
0,6
 
1,4
0,5
sellest linakesa
0,8
0,7
0,2
0,1
Põllust ajutiselt külvamata
122
203
158
143
Põllumaa kokku
5120
 

 

Andmed Velise valla talundite arvu, suuruse, maakasutuse, loomade ja inventari kohta 1929. aasta põllumajandusliku üleskirjutuse materjalidest 1929/30

Üleskirjutus korraldati Rooma Rahvusvahelise Põllumajandusliku Instituudi algatusel
Tegelik loendus toimus:
Kruntide, talundite ja väikemajapidamiste üleskirjutus juuni-juuli 1929
Toodangu arvestus 1. mai 1929-30. aprill 1930

Riigi Statistika Keskbüroo I vihik (Tallinn 1930)

Võrdluseks on toodud kolme naabervalla, Vigala, Haimre ja Märjamaa, andmed.

 
Velise
Vigala
Haimre
Märjamaa
Talundite üldarv
587
584
357
502
sellest ostutalud
336
325
137
208
renditalud ostutalude maadel
13
9
4
22
riigirenditalud
123
87
82
91
asundustalud
86
150
126
111
palgamaa talud
10
12
2
9
muud talud
19
1
6
21
Talundite arv rühmade järgi        
1-5 ha
40
61
10
19
5-10 ha
63
63
16
28
10-20 ha
153
124
106
118
20-30 ha
185
151
86
156
30-50 ha
122
164
113
154
50-100 ha
16
20
24
23
üle 100 ha
2
1
2
4
Protsentuaalne jagunemine        
1-10 ha
18,2
21,2
7,3
9,4
10-30 ha
57,6
47,1
53,8
38,9
üle 30 ha
23,8
31,7
38,9
36

Põllukultuuride kasvupind (ha)

 
Velise
Vigala
Haimre
Märjamaa
Talirukis
586,4
717,5
425,9
543,1
Talinisu
102,2
115,5
54,8
75,3
Suvirukis
1
 
0,4
0,6
Suvinisu
22
76,9
19,6
29,8
Tatar    
0,2
1,8
Hernes, uba, lääts
10,6
3,7
20,3
19,4
Oder
527,8
575,6
428,9
462,3
Kaer
443,8
391,4
181
254,3
Segavili
313,2
428,3
436
468,7
Põldhein seemneks
42,2
65,3
11,8
8,7
Põldhein heinaks
343,7
289,4
334,2
387,2
Põldhein haljassöödaks
19,9
11,9
9,3
25,1
Põldhein karjatamiseks
263,5
510,2
86,5
112,6
Kartul
145,8
187,1
128,6
190,3
Loomajuurvili
19,1
14,8
9,4
9,8
Lina
278
393,1
95,5