Mittetulundusühingu Velise Kultuuri ja Hariduse Selts
PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing nimetusega Velise Kultuuri ja Hariduse Selts (lühend: Velise KHS), edaspidi selts, on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.
1.2. Seltsi tegevuse eesmärkideks on edendada Eesti rahvakultuuri, kohalikku kodu-uurimist, piirkondlikku külaelu ning muinsus- ja loodusväärtuste kaitset endise Velise valla territooriumil.
1.3. Seltsil on õigus oma põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks koguda sihtotstarbelisi annetusi, saada sponsorabi, sõlmida kokkuleppeid nii Eesti kui ka teiste riikide füüsiliste ja juriidiliste ettepanekutega.
1.4. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril. Seltsi majandustegevust korraldab juhatus või juhatuse otsuste alusel raamatupidaja.
1.5. Seltsi juhatuse asukohaks on Velise seltsimaja Velise küla Märjamaa vald Raplamaa 78201 Eesti Vabariik.
1.6. Oma tegevuses juhindub selts Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
1.7. Selts võib oma nimel omada ning omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi, kanda kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus, tal on vara, iseseisev bilanss, pangaarve ja sümboolika.
1.8. Selts on asutatud 01. novembril 2004. a. määramata tähtajaks.

II Seltsi liikmed, nende õigused ja kohustused
2.1. Seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab seltsi juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma seltsi põhikirja ja tasub seltsi üldkoosoleku poolt kinnitatud liikmemaksu.
2.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus või põhikirja punktis 2.6 toodud juhul üldkoosolek. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, põhjnadab ta oma otsust kirjalikult. Taotlejal on õigus paluda otsuse arutamist üldkogul.
2.3. Seltsist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.4. Seltsi liikme võib seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) seltsi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud seltsi liikmemaksu;
b) ei ole ilma mõjuva põhjuseta osalenud viimase kolme aasta jooksul ühelgi seltsi üldkoosolekul või seltsi poolt korraldatud üritusel.
2.5. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus lihthäälteenamusega oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses.
2.6. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval seltsi üldkoosolekul.
2.7. Seltsi liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul või volitada kirjalikult teist seltsi liiget end esindama;
b) olla valitud seltsi juhatusse, revisjonikomisjoni ja muude organite liikmeks;
c) saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta;
d) osaleda eelisõigusega kõigil seltsi poolt korraldatavatel üritustel.
2.8. Seltsi liige on kohustatud:
a) järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi organite otsuseid;
b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks seltsi liikmemaksu;
c) teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist.

III Üldkoosolek
3.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, millel iga seltsi liikmel on üks hääl. Teist seltsi liiget saab üldkoosolekul esindada üksnes kirjaliku volituse alusel
3.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja ja tegevuse eesmärkide muutmine;
c) juhatuse liikmete valimine;
d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine;
e) majandusaasta aruande kinnitamine;
f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
3.3. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
a) aastaaruande kinnitamiseks;
b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmetest;
c) muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad.
3.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab seltsi juhatus vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist ajalehes "Märjamaa Nädalaleht" teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale seltsi liikmele 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.
3.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole seltsi liikmetest. Üldkoosolek protokollitakse, protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija.
3.6. Kui üldkoosolek ei ole punktis 3.5. sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kahe nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek võib toimuda ka samal päeval, kui see võimalus on ära näidatud koosoleku kutsel. Sellisel juhul on üldkoosolek pädev otsuseid vastu võtma sõltumata seal osalenud liikmete arvust, kuid üksnes juhul kui üldkooosolekul osaleb vähemalt kaks juhatuse liiget.
3.7.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest ja seltsi põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
3.8. Seltsi põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi seltsi liikmete nõusolek.
IV Juhatus
4.1. Seltsi tegevust juhib ja esindab juhatus, milles on kolm kuni seitse liiget.
4.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks. Juhatuse kõigil liikmetel on õigus esindada seltsi kõigis õigustoimingutes.
4.3. Juhatus:
a) esindab seltsi kõigis õigustoimingutes;
b) korraldab üldkoosoleku otsuste täitmist, liikmete arvestust ja aruandlust;
c) suunab seltsi rahaliste vahendite kasutamist;
d) esitab hiljemalt kuue kuu jooksul üldkoosolekule kinnitamiseks majandusaasta aruande
e) kinnitab ühingu tööplaani ja eelarve ning kontrollib nende täitmist;
f) täidab muid ülesandeid, mis tulenevad seadustest, seltsi põhikirjast või üldkogu otsustest;
g) annab volitusi seltsi esindamiseks.
4.4. Juhatuse liikmed valivad endi seast esimehe. Esimehe nimetab ametisse üldkoosolek.
4.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees. Koosolekud protokollitakse, millele kirjutavad alla kõik juhatuse koosolekul osalenud liikmed.
4.6. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
4.7. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise eest seltsile tekitatud kahju eest solidaarselt.

V Järelvalve
5.1. Seltsi tegevust kontrollib kolmeliikmeline revisjonikomisjon, kes valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Revisjonikomisjon valib endi seast esimehe.
5.2. Revisjonikomisjon kontrollib:
a) juhatuse tegevust üldkoosoleku otsuste täitmisel;
b) finantsmajanduslikku tegevust ja asjaajamist;
c) vara allesolemist ja abinõude rakendamist selle allesolemiseks.
5.3. Revisjonikomisjon esitab aruande üldkoosolekule.

VI Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.
6.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
6.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
6.3. Seltsi likvideerimisel läheb seltsi vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusesse.
Mittetulundusühingu Velise Kultuuri ja Hariduse Selts põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul, mis toimus 01.11.2004 Velisel.