Üheaegselt Laenu-Hoiu Ühisusega tegutses Velisel ka Tarvitajate (kutsuti ka Kaubatarvitajate) Ühisus. Selle kaubandusettevõtte täpset alguse ja tegevuse lõpetamise aega ei õnnestunud materjalide puudumise pärast teada saada. Mälestuste najal, mida kinnitavad ka ajalehe sõnumid oli Tarvitajate Ühisuse käekäik sama keeruline, nagu laenu-hoiu ühisuselgi. Velise Tarvitajate Ühisuse juhatuses tegutses suurem osa samu tegelasi, kes olid Laenu-Hoiu Ühisuse asjaajamise juures ja sellest tuleneski Tarvitajate ühisuse sama käekäik, mis oli Laenu-Hoiu Ühisusel.

Velise Tarvitajate Ühisuse kauplus asus majas, mis praeguseks on ümber ehitatud ja kuulub H. Trallmannile (sellest on ka teisal juttu.) Selle maja ehitas sajandi vahetusel vallavahimees Mann. Millised olid Tarvitajate Ühisuse sihid ja eesmärgid, see on kirjas liikmeraamatus ühisuse liikme 10 käsus järgmiselt: 
1. Ära osta kunagi erapoest niisugust kaupa, mis sa ühisuse poest saada võid.
2. Ära tööta kunagi ühisuse kasude vastu, sest ühisuse kasud on ka sinu kasud ja ühisuse ainsamaks eesmärgiks on oma liikmete hääd käekäiku ja majanduslist iseseisvust tõsta.
3. Valva selle järele, et Ühisus oma asjaajamises ühistegelisi põhimõtteid, nagu need põhjuskirjas on ülespandud, kunagi ei rikuks. Puudusi ja vigu, mis sa ühisuses näed, teata otsekohe juhatusele, kes nende kõrvaldamiseks sammusi peab astuma, aga ära räägi neist mitte kõrvalistele, sest see võib ühisusele kahju saata.
4. Ära nõua kunagi omale suurt osakasu. Ühisus ei ole mitte selleks asutatud, et kapitaalist kasu teenida, vaid et oma liikmetele muretseda häid tarbeaineid õiglase hindadega. Puhaskasu jagatakse liikmete vahel nende ostusummade järele, sellega maksab ühisus seda tagasi, mis ta üle oma kulude on kauba eest võtnud.
5. Pea meeles, et ühisus seda tugevam on mida rohkem tema liikmetel on arusaamist ühistegevusest, sellepärast nõua, et üks osa puhaskasust ühistegelise kirjanduse ja õhutustöö peale kulutataks.
6. Selsamal põhjusel nõua ka, et ühisus meie koolisid ja teisi üleüldiskasulikke asutusi oma puhaskasuga toetaks.
7. Kanna hoolt ühisuse varanduse kasvamise eest, niisama nagu oleks see su oma varandus, sest mida rikkam ühisus, seda rohkem võib ta oma liikmetele kasu saata.
8. Käi hoolega kõigil ühisuse koosolekutel, sest seal harutatakse ühisuse tegevusse puutuvaid küsimusi, mille otsustamisest iga liige osa peab võtma.
9. Aita selleks kaasa, et sinu ühisuse tegevus järjest laieneda võiks, sest ühisus ei pea mitte üksi toiduainete muretsemisega leppima, vaid aegapidi kõiki liikmete tarvidusi täita püüdma.
10. Kanna hoolt selle eest, et sinu ühisus ühistegeliste keskkorralduste ja liitude liige oleks, sest need asutused hõlbustavad ühisuse tegevust ja kindlustavad ta seisukorda.
11. Soovita oma sõpradele ja tuttavatele ühisuse liikmeks astuda, selgitada neile, et ostujõu ühendamisel iga ühe kohta tema majanduslise seisukorra kindlustamiseks kõige suurem tähtsus on.

Käsud on kirja pandud 1920. aastal. Üle kuue aastakümne püstitatud eesmärgid on juhtmõtteks veel tänapäevalgi (vt. viies käsk). Kahjuks Velise Tarvitajate Ühisuse juhid 10 käsu õpetusega ei arvestanud ja tulemuseks oli pankrott ja Ühisuse tegevus tuli lõpetada.

Velise rahval ei olnud ühist edasiviivat meelt ega keelt, või ei olnud ausaid juhte. Kas üks või teine, aga rahvas tervikuna jäi paljustki nendest hüvedest ilma, mida aus ühistegevus võimaldas. Paljugi oleks siin olnud teisiti, kui asjaajamine oleks kulgenud ausat ja õiget rada.